Skip to content Skip to footer

Nasza społeczność

kim jesteśmy

Zielony Pierścień Warszawy

Porozumienie inicjatyw

Porozumienie Inicjatyw Zielony Pierścień Warszawy działa od jesieni 2021 r. i powstało przy wsparciu Fundacji Lasy i Obywatelki (LiO). Obecnie skupia ponad 20 organizacji działających na rzecz ochrony przyrody i lokalnych społeczności na terenie aglomeracji warszawskiej.

Mapa

Mapa przedstawia cały Obszar Funkcjonalny Warszawy czyli samo miasto oraz powiązaną z nim strefę zurbanizowaną oraz jego potencjał do kształtowania zielonego pierścienia. A potencjał ten według Opracowania ekofizjograficznego jest duży mimo żywiołowego rozwoju zabudowy. Tereny otaczające miasto to w dużym stopniu lasy, tereny rolne oraz doliny rzeczne. Wśród nich są:

  • obszary cenne przyrodniczo, objęte różnymi formami ochrony przyrody tj. parku narodowego, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz
  • obszary chronionego krajobrazu, jako terenów wspomagających jego spójność.

Daje jedynie podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią – do kształtowania korzystnych warunków ekologicznych, odnawiania zasobów (np. wód), poprawy jakości powietrza i ładu przestrzennego (poprzez ograniczenie presji urbanistycznej na tereny otwarte), a także innych funkcji zaopatrzeniowych i rekreacyjnych. Zagrożenia dla obszaru dogodnego do kształtowania zielonego pierścienia Warszawy analizowała B. Degórska77 wskazując, że podstawowe znaczenie w tym zakresie ma polityka przestrzenna gmin, wyrażona w SUiKZP, przyczyniająca się do fragmentacji i zagrażająca spójności przestrzennej potencjalnego zielonego pierścienia. Z tego względu przydatne byłoby również określenie zasięgu zielonego pierścienia poprzez wskazanie gmin, w których cechy środowiska przyrodniczego, pokrycie terenu i sposób zagospodarowania gwarantują realizację opisanych wyżej funkcji, oczywiście przy założeniu możliwości realizacji polityki przestrzennej.

Organizacji
8080+
Liiczba hektarów lasów
80808080
Rok powstania
80808080
Pierścień Warszawy

Ludzie Pierścienia

Zapraszamy do obejrzenia serialu o Ludziach Pierścienia. Poniżej możecie obejrzeć krótkie filmiki o poszczególnych grupach, stowarzyszeniach, fundacjach, które weszły w skład Porozumienia Inicjatyw dla Zielonego Pierścienia Warszawy. Każda z nich opowiada w filmie o swoim lesie, łące, mokradle, parku, kanałku - o tym, jak próbują je chronić, na jakie napotykają przeszkody i jakie już mają sukcesy.

Zapisz się do naszego newslettera aby dołączyć do Drużyny Pierścienia!