Skip to content Skip to footer
o nas

Czym jest Zielony Pierścień?

Zielony Pierścień Warszawy to platforma wspólnego działania na rzecz ochrony przyrody i terenów otwartych ważnych społecznie. Obejmuje lasy, łąki, tereny uprawne i porolne, mokradła i wody śródlądowe w zasięgu średnio 20-25 km, a w niektórych miejscach nawet ok. 50 km od granic Warszawy.

Funkcjonuje w formie porozumienia inicjatyw przyrodniczo-leśnych działających na terenie aglomeracji warszawskiej i na rzecz jej mieszkańców, we współpracy z analogicznymi porozumieniami w Polsce. Został zawiązany w 2021 r. i obecnie skupia ponad 20 organizacji.

Celem porozumienia jest nadanie projektowi zielonego pierścienia Warszawy pełnej mocy prawnej, aby skutecznie chronić tereny zielone przed chaotycznym rozlewaniem się miasta, lasy przed nadmierną eksploatacją oraz aby realnie zabezpieczyć obszary cenne przyrodniczo przed dewastacją.

Manifest Leśny
Ważną częścią zielonego pierścienia Warszawy są lasy. Lasy, które inicjatywy lokalne walczą, aby…
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 25 września…
#LasySięLiczą
W dniach 23-24 września wzięliśmy udział w akcji #LasySięLiczą. A lasy się dla…
Misja

Dlaczego Zielony Pierścień jest istotny?

Zielony pierścień Warszawy wpłynie korzystnie jakość życia i zdrowia mieszkańców. Zapewni im czyste i schłodzone powietrze, dostęp do wody pitnej i ochronę przed powodziami, poprawę organizacji ruchu i lepszy dostęp do usług publicznych. Zachowa tereny do wypoczynku, rekreacji i działań społecznych oraz możliwości kontaktu z przyrodą w pobliżu miejsc zamieszkani stanie się niezawodnym źródłem lokalnej żywności. Zachowanie korytarze ekologicznych i cenne krajobrazy i zapewni odporność klimatyczność.

Historia

Zielonego
Pierścienia

Są miasta, w których zielone pierścienie mają już ponad 200-letnią historię, jak w Wiedniu. Są takie państwa jak Wielka Brytania, gdzie zasady kształtowania pierścieni miejskich wyznacza i gwarantuje ustawa sejmowa. Są miasta jak Toronto, gdzie pierścień ma ponad 90% społecznego poparcia wśród mieszkańców i właścicieli i zarządców gruntów. Na całym świecie zielone pierścienie miast są rzeczywistością planistyczną, prawną i organizacyjną.
Zielony pierścień Warszawy ma też swoją historię. Aktualny projekt jest kontynuacją działań przedwojennych władz miasta na rzecz zachowania zielonych klinów napowietrzających i programu zalesiania wdrażanego po II wojnie św. pod kierunkiem prof. Witolda Plapisa. W latach 2004-18 szczegółowe plany zielonego pierścienia zostały opracowane w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego, a opis jego założeń znalazł się w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Niestety są to martwe zapisy.

Chcemy to zmienić!

Mapa

Aktualności

Poznaj nas

Zapisz się do naszego newslettera aby dołączyć do Drużyny Pierścienia!

Zapisz się do naszego newslettera!